Zásady nakládání s osobními údaji

I. Specifikace správce a zpracovatele

 1. Správcem a zpracovatelem osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů je Salesiánská asociace Dona Boska, z. s. (dále jen SADBA), IČ 27006131 se sídlem Kobyliské náměstí 1000/1, 182 00 Praha 8 – Kobylisy, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze pod značkou L 15911, den zápisu 1. 1. 2014.
 2. SADBA je jako správce a zpracovatel osobních údajů registrován u Úřadu na ochranu osobních údajů od 19. 12. 2008 pod registračním číslem 00030145.

II. Specifikace zpracovávaných osobních údajů

 1. Osobními údaji zpracovávanými Sadbou v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů jsou jakékoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Těmito subjekty jsou fyzické či právnické osoby se vztahem k Sadbě, konkrétně pak dárci či potenciální dárci a dobrovolníci pro rozvojové či osvětové projekty Sadby a účastníci jejích aktivit.
 2. SADBA získává osobní údaje přímo od konkrétních subjektů prostřednictvím osobního, telefonického nebo písemného kontaktu (v listinné či elektronické podobě).
 3. SADBA poskytne osobní data jiným správcům pouze za účelem spolupráce při činnosti Sadby, tedy zejména za účelem oslovení potenciálních nových dárců či komunikace se stávajícími dárci.
 4. Subjekt údajů se považuje za určitý nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.
 5. SADBA zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:
  1. identifikační údaje subjektů, tedy jejich jméno, příjmení;
  2. kontaktní údaje, tedy adresu trvalého či přechodného bydliště, doručovací či jinou kontaktní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo;
  3. bankovní údaje, tedy číslo účtu a kód banky,
  4. datum narození pro účely blahopřání.

III. Účel zpracování osobních údajů

 1. Osobní údaje a jiná data týkající se příslušného subjektu mohou být Sadbou zpracovány za účelem následné komunikace s daným subjektem, zejména ohledně získání možných budoucích darů či potvrzení o přijetí darů.

IV. Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje dárce Sadbě jako správci osobních údajů při poskytnutí daru.
 2. Dárce uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, respektive do doby, než svůj souhlas případně odvolá. Dárce je oprávněn svůj souhlas odvolat kdykoliv, a to oznámením doručeným Sadbě. Je povinností Sadby po odvolání souhlasu zajistit výmaz veškerých osobních údajů týkajících se subjektu z interní databáze Sadby nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti a nadále tyto osobní údaje nezpracovávat. Výjimku tvoří údaje související s dary poskytnutými Sadbě před odvoláním souhlasu, které s ohledem na nutnost vedení interní evidence poskytnutých darů nebudou Sadbou vymazány.